Pristupanje savezu

DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE FIZIČKE OSOBE / FREELANCER

Uvjeti za članstvo u Savezu

Kandidat za članstvo u Savezu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– mora biti punoljetna osoba
– iznimno rekreativni član može biti i maloljetna osoba u svrhu bavljenja ANTP – om uz suglasnost roditelja sukladno odredbama čl.12. st.2. Zakona o udrugama.
– protiv istog se ne smije voditi kazneni postupak ili postupak zbog sumnje u počinjenje težih prekršaja, ne smije biti prekršajno kažnjavan za nasilničko ponašanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i sl., što dokazuje potvrdom o nekažnjavanju.
– mora priložiti sljedeću dokumentaciju

Dokumentacija za članstvo u Savezu

Dokumenti koji se moraju ispunit i poslati na adresu:
1. zamolbu za pristupanje HASS-u sa obrazloženjem (kratak tekst u kojem opisujete zašto želite pristupit Savezu)
Zamolba
2. pristupnicu za pristupanje HASS-u, koja se nalazi na sljedećem linku:
Pristupnica u HASS
3. izjavu o oslobađanju od odgovornosti, koja se nalazi na sljedećem linku:
Izjava o oslobađanju od odgovornosti HASS-a
4. presliku osobne iskaznice
5. potvrdu o nekažnjavanju
6. potvrdu o uplati godišnje članarine sukladno odluci o članarini
Primatelj: HRVATSKI AIRSOFT SAVEZ, Cesta svetog Martina 70, 21312 Podstrana, OIB 84890371648
IBAN: HR7924840081105097423
Iznos: SUKLADNO PRAVILNIKU
Opis plačanja: ČLANARINA

Kompletna dokumentacija šalje se na adresu tajnika saveza:
Juraj Marković
Krste Frankopana 65
43000 Bjelovar

DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE KLUBOVI I UDRUGE

Uvjeti za članstvo u Savezu

Da bi netko postao punopravna članica HASS-a potrebno je da ispunjava sljedeće:
– da ima registriranu udrugu
– da pisanim putem na forumu, PM administratora ili na mail predsjednik@airsoft-hrvatska.com pošalje upit o članstvu i na način da predstavi udrugu
– članarina za savez propisana je pravilnikom o članarinama HASS-a

Dokumentacija za članstvo u Savezu

Dokumenti koji se moraju ispunit i poslati na adresu:
1. izjava o suglasnosti sa statutom, pravilnicima i aktima
Izjava o suglasnosti
2. odluka o priključenju HASS-u
Odluka o priključenju
3. zahtjev za priključenjem HASS-u
Zahtjev za priključenjem
4. registar članova, ime i prezime, OIB, …
Registar članova
5. kopija Vašeg statuta, kopirajte i stranu na kojoj je vidljiv ig ovjere
6. kopija obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD- od strane Državnog zavoda za statistiku
7. kopije osobnih iskaznica predsjednika, dopredsjednika i tajnika

Kompletna dokumentacija šalje se na adresu tajnika saveza:
Juraj Marković
Krste Frankopana 65
43000 Bjelovar

Hrvatski Airsoft Savez

PRAVILNIK O FIZČKIM OSOBAMA ČLANOVIMA HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

1. Dužnost i obveza svake članice (pravna osoba) i člana (fizičke osobe) Hrvatskog airsoft Saveza (u daljnjem tekstu Saveza) je da plati godišnju članarinu iz koje se financiraju aktivnosti Saveza.
2. Članarina se koristi za djelovanje Saveza. Skupština Saveza radi financijski plan (u kojem se određuje za što će se iskoristiti članarina) i financijsko izvješće (u kojem piše kako se iskoristila članarina).
3. Članarina se uplaćuje do 1.6. za tekuću godinu, odnosno do 31.12. uvečane za svaki mjesec kašnjenja, odnosno zadnje do 31.1. u sljedečoj godini uvečane za cijelu godinu kašnjenja.
4. Godišnja članarina iznosi 60,00 kn po članu za pravne osobe, odnosno 200kn za fizičke osobe.
4.1 Godišnja članarina za članice sa više od 17 članova iznosi 50kn po članu.
4.2. Godišnja članarina za članice sa više od 36 članova uplačuje se u paušalnom iznosu od 1800kn.
4.3. Ukoliko se osoba pridruži članici Saveza tokom godine, članica za tu osobu plaća iznos od mjeseca priključenja do kraja godine, u cjelosti, bez prava na popust.
4.4. Ukoloko se članica tokom godine priključuje Savezu, članica plača članarinu od mjeseca priključenja do kraja godine, u cjelosti, bez prava na popust.
5. Zakasnina za neplačenu članarinu iznosi 60,00 kn za svaki mjesec kašnjenja za pravne osobe, odnosno 10kn za fizičke osobe.
Zakasnina za cijelu godinu kašnjenja je 750kn za pravne osobe, odnosno 150kn za fizičke osobe.
6. Pri dolasku nove članice ili člana u Savez, plaća se upisnina.
7. Upisnina za nove članice iznosti 200kn, odnosno za fizičke osobe 50kn.
8. Članarine i upisnine se uplaćuju na račun Saveza.
9. Kandidati za članice odnosno kandidati članovi fizičke osobe plaćaju upisninu i članarinu od dana prisupanja.
11. U slučaju ne plaćanja članarine i zakasnine do 31.01. naredne godine, članici/članu se oduzima status članice/člana, pokreče se stegovni postupak protiv iste te se će se pravnim putem tražiti naknada dugovanja. Pravne i fizičke osobe protiv kojih se pokreče stegovni postupak zbog ne podmirivanja obaveza prema Savezu, imaju zabranu ponovnog pristupanja Savezu u trajanju od 5 godina, te zabranu sudjelovanja na susretima i događanjima u organizaciji članica Saveza od 1 godine.
12. Visina članarine i upisnine propisuje se ovim Pravilnikom o članarinama i upisnini a donosi je Skupština Savzea sukladno financijskom planu za tekuću godinu, na redovnoj godišnjoj Skupštini Saveza.

DOPREDSJEDNIK HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA
MARIJAN KEREŠA

PRAVILNIK O ČLANARINAMA I UPISNINI HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

Članak 1.
Ovim pravilnikom se reguliraju prava i obveze fizičkih osoba članova (u daljenjem tekstu član) Hrvatskog airsoft Saveza (u daljenjem tekstu Savez).
Članak 2.
Član Saveza može biti svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima, koji prihvaća statut Saveza, pravilnike Saveza i podmiruje obveze prema Savezu.
Član Saveza može biti i strani državljanin pod uvjetom da ima stalni boravak na području Republike Hrvatske, a što će dokazati potvrdom nadležnog tijela.
Članak 3.
Kandidat za članstvo u Savezu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– mora biti punoljetna osoba
– iznimno rekreativni član može biti i maloljetna osoba u svrhu bavljenja ANTP – om uz suglasnost roditelja sukladno odredbama čl.12. st.2. Zakona o udrugama.
– protiv istog se ne smije voditi kazneni postupak ili postupak zbog sumnje u počinjenje težih prekršaja, ne smije biti prekršajno kažnjavan za nasilničko ponašanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i sl., što dokazuje potvrdom o nekažnjavanju.
– mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu za pristupanje HASS-u sa obrazloženjem
2. pristupnicu za pristupanje HASS-u
3. izjavu o oslobađanju od odgovornosti
4. presliku osobne iskaznice
5. potvrdu o nekažnjavanju
6. potvrdu o uplati godišnje članarine sukladno odluci o članarini
Članak 4.
Fizička osoba pojedinčano nema pravo glasa na Skupštini Saveza.
Članak 5.
Da bi fizičke osobe imale pravo glasa na Skupštini moraju se udružiti u grupu koja broji najmanje 20 osoba, s tim da tada imaju pravo jednog glasa na sazivu Skupštine kao i sve druge članice.
Skupina od 20 osoba mora izabrati svog predstavnika u skupštini, koji će zastupati njihove interese.
Skupina bira svog predstavnika na mandat od 2 godine.
Članak 6.
Naziv skupina se dodjeljuje redosljedom kako se popunjavaju. Npr. HASS Skupina 1, HASS skupina 2, HASS skupina 3, itd.
Članak 7.
Obaveze predstavnika skupine:
– voditi popis članova skupine,
– redovno izvještavati tajnika o svim promjenama unutar skupine,
– izvještavati Skupštinu o zahtjevima unutar skupine,
– izvještavati Skupštinu o odlukama unutar skupine,
– prenositi odluke Skupštine skupini,
– postavljati na izglasavanje prijedloge Skupštine,
Članak 8.
Osnovna prava člana su:
– odlučivati o radu skupine na sastancima skupine,
– birati i biti izabran za predstavnika skupine
– prisustvovati i sudjelovati u svim priredbama koje organizira Savez i njegove članice,
– koristiti društvene prostorije i ostale članske pogodnosti koje nudi Savez.
– zaduživati i koristiti opremu Saveza za potrebe sudjelovanja u aktivnostima Saveza
Članak 9.
Osnovne dužnosti člana su:
– sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Saveza
– redovito plaćati članarinu prema pravilniku o članarinama i upisnini Saveza
– pridržavati se Statuta i drugih akata Saveza,
– čuvati ugled Saveza
– poštivati i provoditi odluke Skupštine i radnih tijela Saveza
– obavijestiti Skupštinu Saveza ili upravljačku strukturu Saveza o zapaženim nepravilnostima ili propustima.
Članak 10.
Članstvo prestaje:
– istupanjem na vlastiti zahtjev člana
– isključenjem na temelju odluke nadležnog tijela Saveza
– brisanjem zbog neispunjavanja propisanih obveza
– brisanjem Saveza iz registra
Članak 11.
Članstvo u Savezu može biti zamrznuto na vlastiti zahtjev člana uz pisano obrazloženje, a o istom odlučuje upravljačka struktura Saveza.
Član kojem je članstvo u Savezu zamrznuto nema nikakve obveze prema Savezu te ne ostvaruje nikakva prava u Savezu.
Status zamrznutog članstva se uvodi u registar članova.
Članak 12.
Odluku o isključenju donosi nadležno tijelo Saveza u slučaju grube povrede Statuta i drugih akata.
Nadležno tijelo Saveza u slučaju isključenja predstavlja stegovni sud Saveza a čije je djelovanje propisano posebnim Pravilnikom o radu stegovnog suda Saveza kojeg donosi Skupština.
Protiv odluke o isključenju može se žaliti Skupštini u roku od 15 dana.
Članak 13.
Savez vodi popis članova sukladno odredbama Zakona o Udrugama.
Tajnik je odgovorna osoba za vođenje popisa članova.

DOPREDSJEDNIK HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA
MARIJAN KEREŠA