Dokumenti Saveza

Na temelju članka 13.Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 24.Statuta Hrvatskog airsoft saveza, na redovnoj sjednici skupštine održanoj 21. ožujka 2015. donesen je

STATUT HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA
 • I. OPĆE ODREDBE
 • Članak 1.
  Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Hrvatskog Airsoft Saveza, o području djelovanja, o zastupanju, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Saveza, o načinu ostvarivanja javnosti rada, o članstvu u savezu i članarinama, o pravima i obavezama članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima Saveza i njihovim ovlastima, o načinu odlučivanja, o uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornostima članova, o imovini Saveza te raspolaganju s eventualnom mogućom dobiti, o načinu stjecanja imovine, o prestanku postojanja Saveza te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza, i druga pitanja bitna za rad Saveza, odnosno opća pravila kojima se članice dragovoljno podvrgavaju s ciljem zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva.

  Članak 2.
  Hrvatski Airsoft savez (u daljnjem tekstu: Savez) jedini je nacionalni airsoft savez u airsoft aktivnosti u koji se učlanjuju airsoft klubovi (društva, unije, zajednice), airsoft savezi županija i gradova, te airsoft savez Grada Zagreba.

  Savez je nacionalni, nevladin, nestranački, dragovoljni, neprofitni savez airsoft udruga čija je djelatnost širenje i promicanje aktivnosti iz domene airsoft-a u Republici Hrvatskoj.

  Članak 3.
  Puni naziv pod kojim Savez djeluje glasi: HRVATSKI AIRSOFT SAVEZ, a skraćeni je naziv Saveza: HASS.
  Naziv je Saveza u prijevodu na engleski jezik: CROATIAN AIRSOFT FEDERATION.
  Sjedište Saveza je u Zagrebu. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

  Članak 4.
  Savez je neprofitna pravna osoba i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o udrugama.

  Članak 5.
  Savez posjeduje pečat okruglog oblika, promjera 40 mm s logom Saveza u sredini, a uz rubni dio pečata je natpis: HRVATSKI AIRSOFT SAVEZ – HASS.

  Članak 6.
  Savez predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik Saveza. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 • II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI SAVEZA
 • Članak 7.
  Savez je osnovan s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja airsoft taktičkih igara u Republici Hrvatskoj.
  Područje djelovanja udruge je: hobistička djelatnost.

  Članak 8.
  Djelatnosti Saveza u svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 7. ovog Statuta:
  • sudjelovanje u organizaciji i provođenju redovitih sustavnih susreta članica,
  • organiziranje predavanja i seminara za članove sa svrhom promicanja airsoft aktivnosti,
  • organizacija i pomoć kod organizacije natjecanja ANTP – airsoft natjecanje u taktičkom pucanju, (eng. ATSC – airsofttacticalshoo tingcompetition)članicama HASS-a
  • organizacija prezentacijskih, humanitarnih,regionalnih, državnih i međunarodnih ANTP / ATSC natjecanja,
  • izdavanje certifikata za voditelje treninga, instruktora i suca ANTP / ATSC-a kao i moderatora na airsoft susretima,
  • upravljanjem objektima kojih je Savez vlasnik ili korisnik,
  • poduzimanjem mjera i stvaranjem uvjeta za unaprjeđivanjem stručnog rada,
  • skrb o zdravlju i zaštiti članova Saveza,
  • pružanje usluga prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama ili prostorima dok obavlja svoju osnovnu djelatnost ili aktivnost,
  • ukupnom aktivnosti Saveza poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje airsoft aktivnošću.

  Članak 9.
  Gospodarska djelatnost udruge je:
  • prodaja proizvoda vlastite izrade na malo izvan prodavaonica, sukladno odredbama Zakona o trgovini.

  Radi stjecanja prihoda za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i obavljanja svojih djelatnosti Savez može osnovati trgovačko društvo ili ustanovu.

 • III. JAVNOST RADA SAVEZA
 • Članak 10.
  Djelovanje i rad Saveza je javan i utemeljen na demokratskim načelima. Javnost rada Saveza ostvaruje se na načine utvrđene ovim statutom, poimence:
  • putem službenog internet portala,
  • pravodobnim izvješćivanjem članica o svom radu i aktivnostima na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja putem glasila Saveza.

  Članak 11.
  Savez svoje članice o svom djelovanju i radu svojih tijela izvješćuje izvješćima ili zapisnicima sa sjednica radnih tijela, sukladno Pravilniku o informiranju članica Hrvatskog Airsoft Saveza.

 • IV. ČLANSTVO U SAVEZU
 • Članak 12.
  Članice Hrvatskog Airsoft saveza mogu biti:
  – airsoft klubovi odnosno airsoft društva- udruge,
  – gradski airsoft savezi,
  – županijski airsoft savezi i airsoft savez/zajednica grada Zagreba,
  – pravna osoba sa područja RH čija je djelatnost ista ili srodna djelatnosti Saveza
  – fizičke osobe.

  Članak 13.
  Članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno.
  Redovne članice Saveza su pravne osobe iz članka 12. podstavka 1. – 4. ovoga Statuta, koje prihvaćaju ovaj Statuta, kao i prava i obveze koje iz njega proizlaze, te plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor, a sukladno Pravilniku o članarini.
  Članstvo u Savezu pravne osobe članice ostvaruju putem ovlaštenih predstavnika.
  O udruživanju u Savez članice donose odluku u skladu sa svojim Statutom.
  Pridruženi članovi su osobe iz članka 12. podstavka 5. ovoga Statuta. Pridruženi članovi nemaju pravo sudjelovanja u odlučivanju, niti pravo birati i biti birani u tijela Saveza (pravo glasa).

  Članak 14.
  Pravna osoba koja želi postati redovnim članom Saveza podnosi Upravnom odboru:
  • zahtjev za učlanjenje (ovjerenu i potpisanu pristupnicu) kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Saveza te poštivanje odredbi njezina Statuta i drugih akata, kao i tijela Saveza,
  • odluku ovlaštenog tijela o udruživanju u Savez, odnosno svu potrebnu dokumentaciju proizašlu iz odredbi njihova statuta,
  • presliku rješenja o upisu pravne osobe u odgovarajući registar
  • presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta,
  • presliku statuta
  • odluku ili prijedlog predstavnika i ovlaštenih osoba za zastupanje buduće članice u Savezu.

  Članak 15.
  Odluku o članstvu donosi Upravni odbor, a članom saveza postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik saveza i vodi se u elektroničkom obliku, te sadrži naziv/osobno ime člana,OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u udruzi.

  Članak 16.
  Upravni odbor može imenovati počasne članove Saveza.
  Počasnim članom Saveza može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem pridonijela ostvarivanju ciljeva Saveza. Počasni članovi učestvuju u stručnim zadaćama, bez prava odlučivanja o pravima i obvezama članica i članova Saveza.

  Članak 17.
  Prava članica Saveza jesu:
  • sudjelovanje u radu Saveza,
  • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Saveza,
  • da biraju i budu birani u upravljačka tijela Saveza,
  • uporaba imovine i infrastukture u vlasništvu ili korištenju Saveza,
  • stručna pomoć Saveza u skladu s odlukama tijela saveza,
  • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
  • sufinanciranje članica, pravnih subjekata u programskim aktivnostima iz područja airsoft-a od posebnog interesa za Savez.
  Obveze članica Saveza jesu:
  • poštovati i provoditi odredbe Statuta Saveza,
  • poštovati i provoditi odluke tijela Saveza,
  • poštovati i provoditi sve akte proizašle iz ovog Statuta,
  • skrb o unapređenju, razvitku i promicanju airsoft-a,
  • sudjelovanje u ostvarenju programa rada i ciljeva Saveza,
  • redovno plaćanje godišnje članarine,
  • čuvati i podizati ugled Saveza,
  • skrb o očuvanju čovjekova okoliša.

  Članak 18.
  Na članice i članove Saveza mogu se zbog povrede zakonskih propisa i ovoga Statuta, djelovanja protivnog ciljevima Saveza, nanošenja štete interesima Saveza, narušavanja ugleda drugih članica i članova te neopravdanog neispunjenja članskih obveza, na prijedlog najmanje triju članica Upravnog odbora, primijeniti ove stegovne mjere:
  • opomena,
  • uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza (suspenzija),
  • isključenje iz članstva Saveza.
  Sve stegovne mjere donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.
  Protiv odluka Upravnog odbora o isključenju, odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo pravna osoba ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti prigovor Skupštini Saveza. Skupština Saveza je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
  Odluka Skupštine je konačna.
  Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članica i članova Saveza, koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština, utvrđuju se stegovne mjere i drugi postupci iz stavka 1. 2. i 3. ovog članka.
  Pravilnikom se određuje da Upravni odbor prema potrebi može osnovati stegovni Sud koji razmatra pojedine slučajeve. Način rada stegovnog suda reguliran je pravilnikom.

  Članak 19.
  Članstvo u Savezu prestaje:
  • dragovoljnim istupanjem člana iz Saveza,
  • prestankom postojanja članice Saveza,
  • isključenjem.
  Do prestanka članstva vlastitom odlukom o razdruživanju dolazi na zahtjev članice u trenutku primitka vjerodostojne odluke tijela članice u pismenom obliku potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje članice, sukladno njezinu Statutu, a za fizičke osobe članove primitkom izjave o dragovoljnom istupanju.
  O prestanku postojanjačlanice Saveza članica je dužna izvijestiti Upravni odbor Saveza u roku od 30 dana po donošenju odluke o prestanku rada.

 • V. UDRUŽIVANJE
 • Članak 20.
  Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Savez može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

  Članak 21.
  Savez se može udružiti sa drugim savezima istih ili sličnih djelatnosti iz domene airsofta, taktičkih igara i očuvanja prirode.
  Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 • VI. UPRAVLJANJE SAVEZOM I TIJELA SAVEZA
 • Članak 22.
  Tijela Saveza su:
  1. Skupština Saveza
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik, dopredsjednici i tajnik.

  1. Skupština

  Članak 23.
  Skupština Saveza najviše je tijelo upravljanja.
  Skupštinu čine po 1 (jedan) predstavnik svake redovne članice Saveza, kojeg imenuje ovlaštena osoba redovne članice.
  Mandat članova Skupštine Saveza traje četiri godine.
  Pridruženi članovi i počasni članovi Saveza mogu sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

  Članak 24.
  Predstavnici na Skupštini, sukladno odredbama ovog Statuta imaju pravo sudjelovati u upravljanju svim poslovima Saveza, birati i biti birani u tijela upravljanja Saveza.
  Ako predstavnik, kandidat za neku funkciju zbog opravdanih razloga nije nazočan na zasjedanju Skupštine, može biti biran uz prethodni pismeni pristanak za funkciju.
  Predstavniku u Skupštini Saveza prestaje dužnost ako to sam zatraži ili ga opozove ovlaštena osoba/tijelo članice koja/e ga je i imenovalo, a članica imenuje novog predstavnika u Skupštinu Saveza.

  Članak 25.
  Skupština Saveza nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
  • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge opće akte Saveza,
  • bira i razrješava članove Upravnog odbora,
  • utvrđuje politiku razvitka Saveza,
  • daje smjernice za rad,
  • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinui izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
  • usvaja godišnje financijsko izvješće,
  • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
  • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Saveza,
  • odlučuje o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa u Savezu,
  • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
  • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, te donosi sve odluke za koje nije nadležno drugo tijelo Saveza.

  Članak 26.
  Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
  Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine.
  Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor. Upravni odbor u odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje dnevni red sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine.Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.
  Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio Predsjednik Upravnog odbora ili tri redovne članice Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
  Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.
  U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 3 redovne članice Saveza koje se upisane u Registar članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

  Članak 27.
  Skupštinom predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedavajedan od dvojice Dopredsjednika Saveza, a u slučaju odsutnosti i Dopredsjednika, osoba koju predsjednik ovlasti za to.
  O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se čuva u arhivi Saveza. Svaka redovna članica dobiti će primjerak (kopiju) zapisnika koji ovjeravaju dva ovjerovitelja.

  Članak 28.
  Odluka Skupštine je pravovaljana ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine.
  Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.
  U izvanrednim situacijama sjednica Skupštine može se održati i putem telefona, elektroničke pošte ili audio-video konferencije, osim prilikom donošenja Statuta i izmjena i dopuna Statuta, izbora i razrješenja tijela upravljanja i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza, odlučivanja o statusnim promjenama i prestanku rada i raspodjeli imovine Saveza.

  2. Upravni odbor

  Članak 29.
  Upravni odbor je izvršno tijelo Saveza i najviši oblik upravljanja između dvaju zasjedanja Skupštine.
  Upravni odbor činepredsjednik, dva dopredsjednika i tajnik saveza, izabrani na Skupštini Saveza.
  Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnoga biranja.
  Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Skupštine Saveza.
  Sjednice upravnog odbora mogu se u izvanrednim situacijama održati i putem telefona, e-maila ili audio-video konferencije, o čemu se sastavlja Zapisnik.

  Članak 30.
  Upravni odbor:
  • priprema Statut, izmjene i dopune Statuta i drugih akata,
  • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
  • provodi odluke Skupštine,
  • predlaže plan rada, financijski plan, godišnje financijsko izvješćei završni račun,
  • utvrđuje prijedloge programa rada koje podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
  •daje Skupštini izvještaj o radu Saveza,
  • bira blagajnika,
  • upravlja imovinom Saveza,
  • donosi zaključke o suradnji s drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu u skladu s programom i ciljevima Saveza,
  • pokreće akcije i nove oblike rada Saveza,
  • informira članove i javnost o djelovanju,
  • prima nove članove Saveza i imenuje počasne članove,
  • odlučuje o isključenju članice iz Saveza,
  • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Saveza,
  • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

  Članak 31.
  Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

  Članak 32.
  Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Saveza.
  Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Savez, te odgovara za zakonitost njezina rada.
  Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i Predsjednik Saveza.
  Dva dopredsjednik Upravnog odbora ujedno su i Dopredsjednici Saveza.
  Tajnik Upravnog odbora ujedno je i Tajnik Saveza.

  Članak 33.
  Predsjednik, Dopredsjednici, Tajnik i blagajnik Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata:
  • na vlastiti zahtjev,
  • ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
  • ako djeluju protivno Zakonu RH ili ovom Statutu,
  • ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Saveza,

  Članak 34.
  Tajnik Upravnog odbora vodi stručno-administrativne poslove Saveza i vodi Registar članova Saveza.

  Članak 35.
  Za rad u pojedinim područjima djelovanja Saveza, Upravni odbor može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
  Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

  Članak 36.
  Stegovni sud saveza odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova, saziva se po potrebi, istim rukovodi dopredsjednik saveza, u slučaju njegove odsutnosti druga osoba koju za to ovlasti predsjednik saveza. Stegovni sud radi po posebnom aktu “Pravila Hrvatskog airsoft saveza ( HASS-a)“. U radu stegovnog suda sudjeluju svi predstavnici članica saveza osim članica u postupku. U slučaju žalbe na odluku stegovnog suda Upravni odbor saveza donosi konačnu odluku.

 • VII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
 • Članak 37.
  Imovinu Saveza čine:
  • novčana sredstva,
  • nekretnine,
  • pokretne stvari,
  • druga imovinska prava.

  Članak 38.
  Savez stječe imovinu:
  • od članarina,
  • dobrovoljnih priloga,
  • darova,
  • dotacija iz proračuna,
  • obavljanjem njezinih dopuštenih djelatnosti i gospodarskih djelatnosti,
  • te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.

  Članak 39.
  Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje programa i postavljenih ciljeva Saveza.
  O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

  Članak 40.
  Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina te odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup donosi Upravni odbor.

  Članak 41.
  Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Saveza članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti i na nagradu.
  O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

  Članak 42.
  Financijsko materijalno poslovanje Savez obavlja sukladno propisima o financijskom poslovanju neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela Saveza.

  Članak 43.
  Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Saveza podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 • VIII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA
 • Članak 44.
  Razlozi prestanka djelovanja udruge su:
  1. odluka skupštine o prestanku rada Udruge,
  2. drugi razlozi propisaniZakonom.
  U slučaju prestanka postojanja Saveza, preostala imovina predaje se udruzi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine.

  Članak 45.
  Likvidatora imenuje i opoziva Skupština.
  Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije ili brisanja udruge iz registra udruga.

 • IX. ZAVRŠNE ODREDBE
 • Članak 46.
  Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova svih članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

  Članak 47.
  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.
  Tumačenje drugih akata Saveza daje Upravni odbor.

  Članak 48.
  Ovaj Statut stupa na snagu s danom usvajanja.

  U Zagrebu, 21. ožujka 2015. godine
  __________________________________
  Predsjednik
  Hrvatskog Airsoft Saveza
  Robert Krupski

Cijeli STATUT HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA možete pogledati OVDJE

PRAVILNIK HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

PRAVILNIK O RADU STEGOVNOG SUDA HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

PRAVILNIK O ČLANARINAMA I UPISNINI HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA

PRAVILNIK O FIZČKIM OSOBAMA ČLANOVIMA HRVATSKOG AIRSOFT SAVEZA